Hållbar sjöfart

Sjöfart är ett energieffektivt sätt att frakta gods, fartyg förbrukar faktiskt mindre energi än ett tåg per transporterad enhet. Trots detta behöver sjöfarten bli mer hållbar. Sjöfartens andel av de globala växthusgasutsläppen ligger på mellan 2 och 3 procent. Därför har FN:s sjöfartsorganisation, IMO, antagit målet att växthusgaser från internationell sjöfart ska minskas med minst 50 procent till 2050 jämfört med 2008, samt sträva efter att fasa ut fossila bränslen helt innan seklets slut. Men vi kan inte vänta så länge. Dessutom är den stora utmaningen för sjöfarten utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider.

Vad är  hållbar sjöfart?

Verkligt hållbar sjöfart ska inte lämna några negativa avtryck i miljön eller hos människor, och ge en rimlig ekonomisk avkastning. Miljöutmaningar ska lösas vid källan utan att skapa nya problem, det vi kallar uppströmslösningar. För att uppnå vårt mål om nollutsläpp har vi färdplanen ZERO (Zero Emission RoRo) samt ett långtgående arbete med digitalisering, sustaintech och strategiska partnerskap.

Två bolag

Soya Group har två bolag verksamma inom sjöfart: Wallenius Marine och Wallenius Lines.

Wallenius Marine bildades 2003. Bolaget bemannar fartyg, designar framtidens fartyg samt leder nybyggnadsprojekt. Tack vare ett integrerat arbetssätt kan operationell feedback från besättningen användas för att optimera designen och förbättra prestandan för nästa generations fartyg. Wallenius Marine har designat fler än 70 biltransportfartyg sedan mitten av 1990-talet, och de har byggts på varv i Japan, Korea och Kina.

Wallenius Lines utvecklade hela RoRo-konceptet (Roll-on/Roll-off) på 1960-talet och är idag en investerare och aktiv ägare i den globala sjöfartsindustrin. Bolaget äger delar av:

  • UECC (United European Car Carrier) tillsammans med japanska NYK sedan i början av 1990-talet.
  • Wallenius Wilhelmsen ASA tillsammans med Wilh. Wilhelmsen Holding ASA sedan 1999. Wallenius Wilhelmsen ASA är börsnoterat på Oslobörsen sedan 2017.
  • WALLENIUS SOL, tillsammans med det Göteborgsbaserade bolaget Svenska Orient Linien (SOL). WALLENIUS SOL bildades i april 2019 med syftet att stärka infrastrukturen på Östersjön för svensk och finsk basindustri.
  • AlfaWall Oceanbird tillsammans med Alfa Laval. Bolaget bildades 1 december 2021 och utvecklar vingsegel för fartyg.

Hållbarhetsinitiativ: Sjöfart