Milstolpar

2022/2023

 • Nybyggda fastigheten Papayan färdigställs med många hållbarhetslösningar: elbilsladdning på samtliga parkeringsplatser, solceller på taken, digitaliserad kommunikation, delningsbox för hyresgästerna så de slipper köpa egna verktyg m.m. Papayan är byggd enligt Svanens hårt ställda miljökrav.
 • Femte vindkraftverket: Wallfasts femte vindkraftverk är nu igång och producerar förnybar el (16 GWH, jämfört med 6 GWH var från de tidigare modellerna).
 • Frånkoppling av fjärrvärmen i Hässelbys fastigheter på Friherregatan kompletterades med 3 stycken extra bergvärmepumpar.
 • Styrsystem i flera fastigheter utbytta för att koppla upp och kunna läsas av mot Ecoguard som mäter värmen i lägenheterna.

2021/2022

 • Femte vindkraftverket: Wallfasts femte vindkraftverk, med 200 meter lång mast och 70 meter långa vindblad och tre gånger så hög effekt som tidigare verk (16 GWH, jämfört med 6 GWH var från de tidigare modellerna) sätts upp på Storberget i Åsele i Västerbottten. Förarbeten under 2021 och färdigställande hösten 2022.
 • Frånkoppling av fjärrvärmen: Under året valde vi att koppla bort alla Hässelby Hems fastigheter på Friherregatan från fjärrvärmesystemet och enbart använda bergvärme och värmepumpar – en åtgärd som ger större kontroll över energiförsörjningen och även kostnaderna.
 • Ungdomar i Läxhjälpen når 100 % godkänt! Vårt över tioåriga stöd till Stiftelsen Läxhjälpen får fantastiska resultat. 100 % av de som deltog i läxhjälpsprogrammet läsåret 2021/2022 i Smedshagsskolan i Hässelby når gymnasiebehörighet.
 • Vårt nybygge Papayan på Södermalm färdigställs 2022 och är vår mest digitala och hållbart smarta fastighet. Papayan har byggts enligt Svanens hårt ställda miljökrav.

2020

 • Egenproducerad miljöutbildning för att säkerställa att alla medarbetare har kunskap i miljö- och hållbarhetsfrågor på både internationell och lokal nivå. Begrepp som Parisavtalet och Globala Målen förklaras.
 • Fiberinstallation i hela beståndet som ger förutsättningar för digital teknik och hållbara arbetssätt
 • Egen produktion av vindkraft under 2020 gav hela 27,7 GWh förnybar el till det Sverige-gemensamma elnätet
 • Installation av rumsgivare i ytterligare 7 fastigheter, för att kunna optimera värme i lägenheter på distans
 • Installation av värmepump och energisnåla fläktar i fastighet med 40-tal lägenheter gav en energibesparing på ca 20 %.

2019

 • Grevgatan 36-38  totalrenovering och installation av frånluftsvärmepump samt lågemissionsglas. Inköpt energi har minskat med omkring 30 %.
 • Wallfast fördubblar innehavet att vindkraftverk. Nu producerar de lika mycket förnyelsebar el som verksamheten och alla hyresgäster förbrukar.

2018

 • Första bostadshusets tak kläs med solceller
 • Wallfast fördubblar innehavet att vindkraftverk. Nu producerar de lika mycket förnyelsebar el som verksamheten och alla hyresgäster förbrukar.

2017

 • Mer än 50 laddplatser för elbilar finns nu på Wallfasts huvudkontor
 • Ytterligare solcellspaneler installeras, nu totalt 270 kvm på huvudkontoret och 440 kvm på andra fastigheter

2016

 • Värmepumpar installeras på Bokkammaren 5-6.
 • Arbetet med övergången till ISO 14 001:2015 inleds.

2015

 • Monumentet 26 totalrenoveras med mycket gott resultat!
 • Paradvåningen 2-3 och Karmstolen 1 – storsatsning på frånluftsåtervinning för 300 lägenheter.
 • Vi introducerar matavfallsinsamling i flera hus för våra hyresgäster.

2014

 • Installation av frånluftsvärmepumpar på Nederland Mindre 21 och Servisen 3.
 • Installationer av rumsgivare i flera fastigheter.

2013

 • Frånluftsvärmepump på Slipen 41 togs i drift
 • Bergvärmeanläggning och frånluftsvärmepumpar i drift på Kaskaden 2
 • Frånluftsvärmepumpar i drift på Gästvåningen 1
 • Rumsgivare i lägenheterna på Tendern 12
 • Frånluftsvärmepumpen äntligen igång på Oporto 5

2012

 • Stora energibesparingar på Fatburen Övre 1 för både värme och el
 • Luftvärmepump installerad på Slipen 41
 • Frånluftsvärmepump installerad i Gästvåningen 1
 • Bergvärme- och frånluftsvärmepumpar installerade i Kaskaden 2

2011

 • Två vindkraftverk är uppe och i drift
 • Ektorpsgården varsamt renoverad
 • Omfattande energibesparande åtgärder i fastighetsbeståndet i Hässelby Villastad
 • Installation av luftvärmepump på fastigheten Oporto 5

2010

 • Samtliga (27 st.) bostadsfastigheter i Hässelby införlivade i miljöledningssystemet
 • Tack vare bergvärme och andra energibesparande åtgärder har den inköpta energin på Nilstorpsgården minskat med hälften jämfört med om fastigheten värmts upp med fjärrvärme
 • 35 % minskning av energiförbrukning uppnådd efter tidigare renovering av fastigheterna Teaterladan 4 och 5

2009

 • Det nybyggda och energieffektiva äldreboendet Nilstorpsgården stod färdigt
 • Miljömärkningen Green Building erhållen för den kommersiella fastigheten Havsfrun 26
 • Ytterligare en fastighet införlivad i miljöledningssystemet
 • De sista fastigheterna i beståndet energideklarerades
 • Värmesystemet injusterat i två fastigheter för att minska energiförlusterna
 • Digitaliserad styrutrustning i undercentralerna (DUC) installerade i fem fastigheter för att effektivisera energiförbrukningen
 • Byte eller renovering av undercentral i 6 st. fastigheter för att ytterligare effektivisera och minska energiförbrukningen
 • Installation av temperaturstyrning på frånluftsventilationen i en fastighet

2008

 • Totalrenoveringen av fastigheten Oporto 4 med fokus på energieffektivisering, modernisering och ökad trygghet färdigställdes, värmeförbrukningen minskade med 30 % per kvm
 • Värmesystemet injusterat i nio fastigheter för att minska energiförlusterna
 • En fastighet införlivad i miljöledningssystemet
 • Energideklarering av fastigheterna påbörjad

2007

 • 11 st. nya fastigheter införlivade i miljöledningssystemet
 • Endast Bra Miljöval-märkt el används från och med nu
 • Påbörjade funderingar om vindkraft
 • Hela beståndet inventerat med avseende på PCB
 • Värmesystemet injusterat i nio fastigheter
 • Digitaliserad styrutrustning i undercentralerna (DUC) installerade i 6 st. fastigheter
 • Byte el renovering av undercentral i tre fastigheter

2006

 • Renovering och stambyte av fastigheterna Teaterladan 4 och 5
 • 6 st. fastigheter införlivade i miljöledningssystemet
 • Införande av bruttolista för kemikalier som används i drift och lokalvård
 • Lansering av projektet W10 med syfte att sänka energiförbrukningen

2005

 • Ombyggnation av den kommersiella fastigheten Havsfrun 26 gav en energibesparing upp emot 60 %
 • 80 % av alla leverantörer miljöcertifierade el arbetade med miljöprogram

2004

 • 10 st. fastigheter införlivade i miljöledningssystemet
 • Miljöstatusinventeringar gjorda på samtliga certifierade fastigheter
 • Perlatorer för att minska vattenförbrukningen installerade på alla fastigheter i beståndet
 • 86 % av fastigheterna försedda med miljörum för sopsortering

2003

 • 70 % av fastigheterna försedda med miljörum för sopsortering
 • Intrimning av miljöledningssystemet

2002

 • Verksamheten certifierades enligt ISO 14001
 • 4 st. fastigheter införlivade i systemet