Milstolpar

2023

 • Wallfasts första trähus byggs: under året startar bygget av ett femvåningshus med stomme i KL-trä (korslaminerat). Att konstruera stora hus i biologiska material, som trä, är ett viktigt steg för mer hållbart byggande. Att använda trä till konstruktioner bidrar till att binda kol under långa tider, och därmed hindrar kolet från att komma ut i atmosfären. Under den period som huset står byggt bildas en kolsänka genom att kolet tas ur sitt kretslopp.
 • 2 nya överordnade system inhandlade för att samla ihop samtliga DUC, Digitaliserade UnderCentraler. I samband med det får man in flera rumsgivare och översiktsbilder för att snabbare hitta fel i systemen.
 • Utbyte av fläktar på huvudkontoret från gamla remdrivna fläktar till moderna EC-fläktar. EC-tekniken är en teknik som säkerställer att varje fläkt styrs på ett optimalt sätt, vad gäller energiförbrukning.

2022/2023

 • Nybyggda fastigheten Papayan färdigställs med många hållbarhetslösningar: elbilsladdning på samtliga parkeringsplatser, solceller på taken, digitaliserad kommunikation, delningsbox för hyresgästerna så de slipper köpa egna verktyg m.m. Papayan är byggd enligt Svanens hårt ställda miljökrav.
 • Femte vindkraftverket: Wallfasts femte vindkraftverk är nu igång och producerar förnybar el (16 GWH, jämfört med 6 GWH var från de tidigare modellerna).
 • Frånkoppling av fjärrvärmen i Hässelbys fastigheter på Friherregatan kompletterades med 3 stycken extra bergvärmepumpar.
 • Styrsystem i flera fastigheter utbytta för att koppla upp och kunna läsas av mot Ecoguard som mäter värmen i lägenheterna.

2021/2022

 • Femte vindkraftverket: Wallfasts femte vindkraftverk, med 200 meter lång mast och 70 meter långa vindblad och tre gånger så hög effekt som tidigare verk (16 GWH, jämfört med 6 GWH var från de tidigare modellerna) sätts upp på Storberget i Åsele i Västerbottten. Förarbeten under 2021 och färdigställande hösten 2022.
 • Frånkoppling av fjärrvärmen: Under året valde vi att koppla bort alla Hässelby Hems fastigheter på Friherregatan från fjärrvärmesystemet och enbart använda bergvärme och värmepumpar – en åtgärd som ger större kontroll över energiförsörjningen och även kostnaderna.
 • Ungdomar i Läxhjälpen når 100 % godkänt! Vårt över tioåriga stöd till Stiftelsen Läxhjälpen får fantastiska resultat. 100 % av de som deltog i läxhjälpsprogrammet läsåret 2021/2022 i Smedshagsskolan i Hässelby når gymnasiebehörighet.

2020

 • Egenproducerad miljöutbildning för att säkerställa att alla medarbetare har kunskap i miljö- och hållbarhetsfrågor på både internationell och lokal nivå. Begrepp som Parisavtalet och Globala Målen förklaras.
 • Fiberinstallation i hela beståndet som ger förutsättningar för digital teknik och hållbara arbetssätt
 • Egen produktion av vindkraft under 2020 gav hela 27,7 GWh förnybar el till det Sverige-gemensamma elnätet
 • Installation av rumsgivare i ytterligare 7 fastigheter, för att kunna optimera värme i lägenheter på distans
 • Installation av värmepump och energisnåla fläktar i fastighet med 40-tal lägenheter gav en energibesparing på ca 20 %.

2019

 • Grevgatan 36-38  totalrenovering och installation av frånluftsvärmepump samt lågemissionsglas. Inköpt energi har minskat med omkring 30 %.
 • Wallfast fördubblar innehavet att vindkraftverk. Nu producerar de lika mycket förnyelsebar el som verksamheten och alla hyresgäster förbrukar.

2018

 • Första bostadshusets tak kläs med solceller
 • Wallfast fördubblar innehavet att vindkraftverk. Nu producerar de lika mycket förnyelsebar el som verksamheten och alla hyresgäster förbrukar.

2017

 • Mer än 50 laddplatser för elbilar finns nu på Wallfasts huvudkontor
 • Ytterligare solcellspaneler installeras, nu totalt 270 kvm på huvudkontoret och 440 kvm på andra fastigheter

2016

 • Värmepumpar installeras på Bokkammaren 5-6.
 • Arbetet med övergången till ISO 14 001:2015 inleds.

2015

 • Monumentet 26 totalrenoveras med mycket gott resultat!
 • Paradvåningen 2-3 och Karmstolen 1 – storsatsning på frånluftsåtervinning för 300 lägenheter.
 • Vi introducerar matavfallsinsamling i flera hus för våra hyresgäster.

2014

 • Installation av frånluftsvärmepumpar på Nederland Mindre 21 och Servisen 3.
 • Installationer av rumsgivare i flera fastigheter.

2013

 • Frånluftsvärmepump på Slipen 41 togs i drift
 • Bergvärmeanläggning och frånluftsvärmepumpar i drift på Kaskaden 2
 • Frånluftsvärmepumpar i drift på Gästvåningen 1
 • Rumsgivare i lägenheterna på Tendern 12
 • Frånluftsvärmepumpen äntligen igång på Oporto 5

2012

 • Stora energibesparingar på Fatburen Övre 1 för både värme och el
 • Luftvärmepump installerad på Slipen 41
 • Frånluftsvärmepump installerad i Gästvåningen 1
 • Bergvärme- och frånluftsvärmepumpar installerade i Kaskaden 2

2011

 • Två vindkraftverk är uppe och i drift
 • Ektorpsgården varsamt renoverad
 • Omfattande energibesparande åtgärder i fastighetsbeståndet i Hässelby Villastad
 • Installation av luftvärmepump på fastigheten Oporto 5

2010

 • Samtliga (27 st.) bostadsfastigheter i Hässelby införlivade i miljöledningssystemet
 • Tack vare bergvärme och andra energibesparande åtgärder har den inköpta energin på Nilstorpsgården minskat med hälften jämfört med om fastigheten värmts upp med fjärrvärme
 • 35 % minskning av energiförbrukning uppnådd efter tidigare renovering av fastigheterna Teaterladan 4 och 5

2009

 • Det nybyggda och energieffektiva äldreboendet Nilstorpsgården stod färdigt
 • Miljömärkningen Green Building erhållen för den kommersiella fastigheten Havsfrun 26
 • Ytterligare en fastighet införlivad i miljöledningssystemet
 • De sista fastigheterna i beståndet energideklarerades
 • Värmesystemet injusterat i två fastigheter för att minska energiförlusterna
 • Digitaliserad styrutrustning i undercentralerna (DUC) installerade i fem fastigheter för att effektivisera energiförbrukningen
 • Byte eller renovering av undercentral i 6 st. fastigheter för att ytterligare effektivisera och minska energiförbrukningen
 • Installation av temperaturstyrning på frånluftsventilationen i en fastighet

2008

 • Totalrenoveringen av fastigheten Oporto 4 med fokus på energieffektivisering, modernisering och ökad trygghet färdigställdes, värmeförbrukningen minskade med 30 % per kvm
 • Värmesystemet injusterat i nio fastigheter för att minska energiförlusterna
 • En fastighet införlivad i miljöledningssystemet
 • Energideklarering av fastigheterna påbörjad

2007

 • 11 st. nya fastigheter införlivade i miljöledningssystemet
 • Endast Bra Miljöval-märkt el används från och med nu
 • Påbörjade funderingar om vindkraft
 • Hela beståndet inventerat med avseende på PCB
 • Värmesystemet injusterat i nio fastigheter
 • Digitaliserad styrutrustning i undercentralerna (DUC) installerade i 6 st. fastigheter
 • Byte el renovering av undercentral i tre fastigheter

2006

 • Renovering och stambyte av fastigheterna Teaterladan 4 och 5
 • 6 st. fastigheter införlivade i miljöledningssystemet
 • Införande av bruttolista för kemikalier som används i drift och lokalvård
 • Lansering av projektet W10 med syfte att sänka energiförbrukningen

2005

 • Ombyggnation av den kommersiella fastigheten Havsfrun 26 gav en energibesparing upp emot 60 %
 • 80 % av alla leverantörer miljöcertifierade el arbetade med miljöprogram

2004

 • 10 st. fastigheter införlivade i miljöledningssystemet
 • Miljöstatusinventeringar gjorda på samtliga certifierade fastigheter
 • Perlatorer för att minska vattenförbrukningen installerade på alla fastigheter i beståndet
 • 86 % av fastigheterna försedda med miljörum för sopsortering

2003

 • 70 % av fastigheterna försedda med miljörum för sopsortering
 • Intrimning av miljöledningssystemet

2002

 • Verksamheten certifierades enligt ISO 14001
 • 4 st. fastigheter införlivade i systemet