Sortering i olika fraktioner och minska mängden osorterat avfall

För att minska miljöbelastningen från samhällets sopberg är det viktigt att alla parter hjälps åt och att vi alla arbetar med två olika aspekter av avfallshanteringen:

  1. Minska mängden uppkomna sopor
  2. Förbättrad sortering så att större volymer uttjänt material kan återanvändas eller återvinnas

Wallfast har som hyresvärd ansvaret för det restavfall som bostadshyresgäster producerar i enlighet med gällande avfallsförordning. Enligt förordningen är hyresvärden skyldig att tillhandahålla lösningar för avfallshantering. Vi är även skyldiga att informera hyresgäster om hur de ska sortera sitt avfall och ge hänvisning till kommunala återvinningscentraler och –stationer för hantering av bl.a. farligt avfall.

Materialåtervinning är generellt en mer miljö- och energieffektiv metod i jämförelse med att bränna avfall för fjärrvärmeproduktion. Varje år lämnas närmare 12 000 kubikmeter osorterat avfall i Wallfasts och Hässelby Hems hus.

Wallfast har som miljömål att minska volymen osorterat avfall i våra miljörum. Detta ska vi uppnå genom att öka antalet sorteringsfraktioner som våra hyresgäster har tillgång till, ett nära samarbete med de aktörer som hämtar vårt avfall samt genom informationskampanjer.

I vår verksamhet finns miljörum att tillgå i varje fastighet alternativt samlat på nära avstånd för flera fastigheter att dela. Antalet fraktioner styrs av det utrymme vi har möjlighet att nyttja i den aktuella fastigheten.

Våra hyresgäster har en stor del i arbetet med förbättrade avfallsströmmar. För vår del handlar det mycket om att skapa bra förutsättning för dem att sortera sitt avfall. Det gör vi genom att kontinuerligt se över vilka fraktioner vi kan erbjuda insamling av samt arbeta med tydlig information och skyltning i soprummen.

Matavfallsinsamling

Varje år står matavfall för ca 40 % av vikten för allt restavfall som slängs. Detta matavfall är en till stor del outnyttjad resurs i samhälle och skulle ha en positiv inverkan om det i större omfattning skulle kunna samlas in för produktion av biogas. Varje kilo insamlat matavfall som blir biogas motsvarar 0,3 kg växthusgaser i uteblivna utsläpp.

Från och med januari 2023 är det obligatorisk för alla hushåll i Stockholm Stad att matavfallssortera. För Wallfast började det här arbetet redan 2015, och sedan dess har matavfallssortering kontinuerligt införts i fastigheterna. Samtliga fastigheter, förutom  undantagen nedan, har nu möjlighet till matavfallsinsamling.

Några undantag:
Tre av Wallfasts hus har fått undantag från matavfallssorteringen på grund av praktiska förutsättningar. Ett hus i Gamla stan och ett i Vasastan kan inte anpassas för att klara de specifika arbetsmiljökrav som gäller för hämtning av just matavfall. Ytterligare ett hus på Södermalm har sopsug och kan därför inte hantera matavfall.

Hässelby Hems hus i Smedshagen har fått undantag från matavfallssorteringen och de som bor där kommer inte att kunna sortera sitt matavfall från årsskiftet. Anledningen är att husen i Smedshagen har sopsug och därför inte kan hantera matavfall just nu.

Resultat

– Utfasning av sopsäckar till förmån för rullkärl, vilket skapar förutsättningar för abonnemang för matavfallsinsamling.

– Vi har fått förbättrad kommunikation gentemot hyresgäster med bl.a. bättre och enhetliga skyltar.

– Upprättande av insamlingsstatistik för att bättre kunna övervaka arbetet med våra målsättningar.

– Möjlighet att sortera ut matavfall i fastigheterna