Hållbarhet

Samtliga verksamheter i Soya Group driver ett aktivt och långsiktigt hållbarhetsarbete. Mål och strategier utarbetas och konkretiseras inom varje bolag, men arbetet följer ett antal viktiga koncernövergripande principer:

  • Allt miljöarbete ska drivas utifrån ett helhetsperspektiv. Det är viktigt för oss att vara föregångare och visa andra vad som är möjligt att genomföra
  • Alla ska arbeta med uppströms lösningar. Det innebär att vi strävar efter att lösa källan till problemen för att inte orsaka nya problem
  • Alla ska bidra till en hållbar utveckling genom att optimera resursförbrukningen och minska miljöbelastningen i respektive verksamhet
  • Hela miljöarbetet bygger på principen om ständig förbättring. Miljöarbetet ska integreras med andra affärsstrategiska målsättningar i varje företag

Exakt hur arbetet bedrivs och hur långt varje verksamhet kommit redovisas av respektive bolag.