Värderingar

Det finns ett antal grundläggande värderingar som följt med och präglat koncernens verksamheter sedan moderbolaget grundades 1934. Vid millennieskiftet sattes de ned på pränt och fungerar som ledstjärna för samtliga bolag.

Pionjäranda

Vi har modet att pröva nya vägar; tekniska, organisatoriska eller finansiella utan att riskera koncernens tillgångar.

 

Långsiktighet

Vi investerar med ett långsiktigt perspektiv och vi tar hand om våra tillgångar med ett långsiktigt perspektiv.

 

Kvalitet

Allt vi engagerar oss i ska genomföras på ett professionellt sätt och med hög kvalitet, samtidigt som vi har stor kostnadsmedvetenhet.

 

Miljö

Oavsett verksamhet, ska den drivas för att successivt minska sin miljöbelastning. Vi strävar efter att lösa källan till miljöutmaningar utan att skapa nya problem.

 

Socialt ansvar

Vi som medarbetare, arbetsgivare, partner och leverantör har ett ansvar gentemot de grupper i samhället vi på olika sätt påverkar. Vi behandlar alla människor med respekt, inom och utanför organisationen.