Miljöpolicy

Miljöhänsyn är en av Soya Groups grundläggande värderingar. Vår ambition är att uppfattas som ledande inom miljöområdet i varje affärsområde. Genom att integrera miljöaspekter i koncernens verksamheter bidrar våra verksamheter till ett långsiktigt hållbart samhälle samtidigt som starka varumärken med en uthållig lönsamhet byggs upp.Miljöarbetet ska karaktäriseras av helhetssyn, uppströmslösningar, minskad miljöbelastning och ständiga förbättringar.

Helhetssyn

 • Beakta hela livscykeln, alltså den totala miljöpåverkan från vagga till grav
 • Vara föregångare – visa vad som är möjligt
 • Följa gällande lagkrav och sträva efter att dessa överträffas
 • Involvera leverantörer och partners i miljöarbetet

Uppströmslösningar

 • Åtgärda källan till problemet
 • Lös inte problemet genom att skapa ett nytt

Minskad miljöbelastning

 • Eftersträva användning av förnybar energi
 • Minska användning av råvaror och energi
 • Minska uppkomst av avfall och restprodukter

Ständiga förbättringar

 • Miljöhänsyn integreras på ett strukturerat sätt i alla verksamheter
 • Arbeta utifrån affärsområdesspecifika miljöprogram med tydliga och långsiktiga målsättningar
 • Alla medarbetare involverade

Vårt miljöarbete och resultatet av våra insatser ska kommuniceras öppet och transparent. Varje affärsområde är ansvarigt för att definiera och implementera miljöpolicy, mål och aktiviteter baserat på denna koncernövergripande policy.