Om Soya Group

1934 bildade Olof Wallenius det första företaget i Soya Group som fick namnet Rederi AB Soya. Det fick sitt namn efter den last hans fartyg fraktade, soyaolja. Idag är Rederi AB Soya ett holdingbolag som investerar i verksamheter som ägarna tror på och är intresserade av. Varje företag driver och utvecklar sina verksamheter i linje med moderbolagets värderingar. Koncernen har 1000 medarbetare i Europa och Asien. Soya-koncernens bolag omsätter ca 1,5 miljarder SEK. Dessutom finns ägarandelar i ett antal externa bolag som tillsammans omsätter knappt 40 miljarder SEK.

SHIPPINGVERKSAMHETEN

Wallenius Lines är idag en industriell investerare och aktieägare i flera internationella rederier och logistikbolag. Fokus vid investeringar ligger på att bidra till att dessa företag utvecklas för att vara långsiktigt hållbara, både i ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Wallenius Marine är en av internationell shippings ledande leverantörer av ship management, teknisk drift och design- och nybyggnadstjänster. Wallenius Marine har dessutom utvecklat en rad unika produkter och tjänster för att effektivisera och radikalt minska driftskostnader, öka last- och energieffektivitet samt kraftig reducera utsläppen i vatten och i luften.

FASTIGHETSVERKSAMHETEN

Wallfast var en gång i tiden en del av Walleniusrederierna, som förvärvade sin första fastighet på 1930-talet. De senaste 30 åren har fastighetsbeståndet i Stockholm växt och omfattar idag närmare 4 000 lägenheter och kommersiella lokaler.

Hässelby Hem är ett dotterbolag till Wallfast och bildades 2008 för att långsiktigt förvalta och utveckla fastigheter och områden i Hässelby.

Wallfasts dotterbolag AB Cisterna arbetar med fastighetsprojekt och fastighetsutveckling. Cisterna utvecklade och byggde tillsammans med Skanska Nya Hem bostadsområdet Gåshaga Pirar på Lidingö och samarbetar återigen i ett liknande projekt på Ekerö. Cisterna äger också det unika seniorboendet Björnbo på Lidingö, som genom åren omsorgsfullt förädlats och byggts ut.

STUTERIVERKSAMHETEN

Menhammar Stuteri har i mer än 70 år varit ett av de mest framgångsrika bland de klassiska svenska stuterierna för travhästar. På Menhammar Gård bedrivs även jordbruk, skogsbruk och viltvård. Alla delar samordnas för att värna om djuren, om naturen och om miljön.

SOYA GROUP SUPPORT

Koncernens gemensamma administrativa funktioner har samlats i Soya Group Support AB. Här finns Group Communications, Group Facility Service, Group Financial & Business Control, Group Human Resources, Group IS/IT, Group Security och Group Treasury. Ungefär 80 personer arbetar i Soya Group Support.

HÅLLBARHET

Samtliga verksamheter i Soya Group driver ett aktivt och långsiktigt hållbarhetsarbete. Mål och strategier utarbetas och konkretiseras inom varje bolag, men arbetet följer ett antal viktiga koncernövergripande principer:

  • Allt miljöarbete ska drivas utifrån ett helhetsperspektiv. Det är viktigt för oss att vara föregångare och visa andra vad som är möjligt att genomföra
  • Alla ska arbeta med uppströms lösningar. Det innebär att vi strävar efter att lösa källan till problemen för att inte orsaka nya problem
  • Alla ska bidra till en hållbar utveckling genom att optimera resursförbrukningen och minska miljöbelastningen i respektive verksamhet
  • Hela miljöarbetet bygger på principen om ständig förbättring. Miljöarbetet ska integreras med andra affärsstrategiska målsättningar i varje företag

Exakt hur arbetet bedrivs och hur långt varje verksamhet kommit redovisas av respektive bolag.