Så arbetar vi med FN:s globala mål

FN:s 17 globala mål utgör den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som nationerna någonsin har undertecknat. De syftar till att uppnå fantastiska saker till 2030: Att få ett slut på extrem fattigdom, minska ojämlikheten och orättvisorna, främja fred och tackla klimatkrisen. Med målen som vägledning måste vi alla – regeringar, företag, civilsamhället och allmänheten – arbeta tillsammans för att bygga en bättre framtid för alla. I Soya Group styrs verksamheten av långsiktighet och omtanke om miljön. Bolagen i koncernen har genom sina affärsmål under många år verkat för att minska sin miljöpåverkan och arbeta mer hållbart. Många nya vägar har utforskats under årens lopp, särskilt de som gynnar miljön. Soya Group har en tydlig förståelse för helheten och arbetar med samtliga globala mål.
KLICKA PÅ VALFRI KATEGORI FÖR ATT SE Våra engagemang inom varje mål

Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Det brukar kallas för multidimensionell fattigdom. Idag lever 1,3 miljarder människor i multidimensionell fattigdom och av dessa är hälften under 18 år.

Brist på mat, sjukvård, säkerhet och rent vatten dödar tusentals människor varje dag, men det blir bättre och sedan 1990 har den extrema fattigdomen halverats. Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

Läs mer om FN:s Globala Mål 1

 

Våra engagemang inom detta mål:

Delmål 1.5 Bygg motståndskraft mot ekonomiska, sociala och miljökatastrofer
Årliga donationer till katastrofhjälpsfonderna hos Rädda barnen, Röda korset och Läkare utan gränser

Huvudpartner för Stadsmissionens Mötesplats St Paul

Satsningen som ger hemlösa en andra chans

Ingen hunger

Hunger är den främsta dödsorsaken i världen och idag lever ungefär 850 miljoner människor i världen i hunger. Brist på mat är en mänsklig katastrof som har långsiktiga effekter för människors hälsa och samhällens möjlighet till utveckling och tillväxt. Vår planet har försett oss med enorma resurser, men ojämlik tillgång och ineffektiv hantering lämnar miljontals människor undernärda.

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Genom att främja ett hållbart jordbruk med modern teknik och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla.

Läs mer om FN:s Globala Mål 2

 

Våra engagemang inom detta mål:

Delmål 2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder
Biologisk mångfald på Menhammar Gård

Delmål 2.A Investera i infrastruktur på landsbygden, jordbruksforskning, teknikutveckling och genbanker
Pilotprojekt: HVO i traktortankarna på Menhammar

God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Läs mer om FN:s Globala Mål 3

 

Våra engagemang inom detta mål:

Delmål 3.3 Bekämpa smittsamma sjukdomar

Soya Group skänker vaccindoser till COVAX – dubblerar medarbetarnas donationer

Delmål 3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa
Mats Kleberg Stiftelse främjar vård och forskning inom hjärt- och lungsjukdomar

God utbildning för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Läs mer om FN:s Globala Mål 4

 

Våra engagemang inom detta mål:

Delmål 4.1 Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet
10 år med Läxhjälpen

Delmål 4.5 Utrota diskriminering i utbildning
Signe & Olof Wallenius Stiftelse främjar forskning och utveckling

Delmål 4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap


Stöd till Raoul Wallenberg Academy

Kunskap lägger grund för hållbar utveckling
The Royal Swedish Opera – ett treårigt projekt på Smedshagsskolan

Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Att avskaffa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan också avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Läs mer om FN:s Globala Mål 5

 

Våra engagemang inom detta mål:

5.2 Utrota våld och utnyttjande av kvinnor och flickor

Få kurage att knacka på – Wallfast stödjer Huskurage

Rent vatten och sanitet för alla

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder. Men vatten är inte nödvändigtvis en källa till konflikt, vattentillgångar kan också fungera som enande kraft som stärker samarbete och skapar lösningar för fred.

En av tre personer världen över lever idag utan tillgång till grundläggande sanitet, vilket orsakar sjukdom och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. I synnerhet drabbas kvinnor och flickor som ofta ansvarar för familjens vattenförsörjning, vilket leder till förlorade inkomstmöjligheter och missade skoldagar. Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling.

Läs mer om FN:s Globala Mål 6

 

Våra engagemang inom detta mål:

6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning
PureBallast stoppar spridning av invasiva arter

Delmål 6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem
Fosfordamm minskar syrebrist i Mälaren

Hållbar energi för alla

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040.

En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

Läs mer om FN:s Globala Mål 7

 

Våra engagemang inom detta mål:

Delmål 7.1 Tillgång till modern energi för alla
Delmål 7.2 Öka andelen förnybar energi i världen
Delmål 7.A Tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi
Satsning på alternativa energikällor som minskar, eller helt tar bort, beroendet av fossila bränslen:

BiobränsleVindkraft
Solel

Soya Group uppnår koldioxidneutrala flygresor

Delmål 7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet
Energieffektiva bostäder

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö.

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.

Läs mer om FN:s Globala Mål 8

 

Våra engagemang inom detta mål:

8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

Competent crew – key to success

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Läs mer om FN:s Globala Mål 9

 

Våra engagemang inom detta mål:

Delmål 9.C Tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla

Wallfast har installerat öppet fibernät i alla drygt 4 000 lägenheter

Delmål 9.5 Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn
Oceanbird – vinddrivet fartyg med 90 % mindre utsläpp

Minskad ojämlikhet

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Läs mer om FN:s Globala Mål 10

 

Våra engagemang inom detta mål:

Delmål 10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering
Ungdomsseglingar med MS Shamrock

The Royal Swedish Opera – ett treårigt projekt på Smedshagsskolan

Hållbara städer och samhällen

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Läs mer om FN:s Globala Mål 11

 

Våra engagemang inom detta mål:

Delmål 11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad
Delmål 11.A Främja nationell och regional utvecklingsplanering
Gåshaga – från oljedepå till bostadsområde

Delmål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering
Delmål 11.6 Minska städers miljöpåverkan
Delmål 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla
Hållbart byggande

Delmål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering

Huvudpartner för Stadsmissionens Mötesplats St Paul

Delmål 11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer
Årliga donationer till katastrofhjälpsfonderna hos Rädda barnen, Röda korset och Läkare utan gränser

Hållbar konsumtion och produktion

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Läs mer om FN:s Globala Mål 12

 

Våra engagemang inom detta mål:

Delmål 12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Oceanbird – vinddrivet fartyg med 90 % mindre utsläpp

Delmål 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

Biologisk mångfald på Menhammar Gård

Delmål 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

Gåshaga – från oljedepå till bostadsområde

Delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Medlem i Wild Life Estates – ett nätverk av europeiska gårdar som förvaltas på ett hållbart sätt

Bekämpa klimat-förändringarna

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.

Läs mer om FN:s Globala Mål 13

 

Våra engagemang inom detta mål:

Delmål 13.A Implementera FN:s ramkonvention om klimatförändringar
HERO – Energieffektiva jättarOceanbird – vinddrivet fartyg med 90 % mindre utsläpp

Batterihybrider till sjöss

Eltraktorer på Menhammar

Delmål 13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar
Hållbart byggande

Hav och marina resurser

Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna.

Överfiske, försurning, gifter och föroreningar är några av de problem som drabbar våra hav idag. Visste du till exempel att åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år? Fortsätter det i denna takt kommer haven att bestå av mer plast än fisk år 2050. Vi måste skydda våra hav och säkerställa hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem. Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss.

Läs mer om FN:s Globala Mål 14

 

Våra engagemang inom detta mål:

Delmål 14.1 Minska föroreningarna i haven/sjöarna
Fosfordamm minskar syrebrist i Mälaren

Delmål 4.2 Skydda och återställ ekosystem

Wallenius investerar i skrovrengöring

PureBallast stoppar spridning av invasiva arter

Delmål 14.A Utöka vetenskaplig kunskap, forskning och teknik som bidrar till friskare hav
Oceanbird – vinddrivet fartyg med 90 % mindre utsläppHERO – Energieffektiva jättar

Multi-fuel: ett steg mot hållbar sjöfartBatterihybrider till sjöss

Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Visste du exempelvis att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år? Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land.

Läs mer om FN:s Globala Mål 15

 

Våra engagemang inom detta mål:

Delmål 15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten

Pilotprojekt: HVO i traktortankarna på Menhammar

Delmål 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

Medlem i Wild Life Estates – ett nätverk av europeiska gårdar som förvaltas på ett hållbart sätt

Bikupor på taket – vår bisyssla på huvudkontoret

Delmål 15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem

PureBallast stoppar spridning av invasiva arter

Delmål 15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning

Delmål 15.B Finansiera och skapa incitament för hållbart brukande av skog

Biologisk mångfald på Menhammar Gård

Fredliga och inkluderande samhällen

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande.

Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld. Våld innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. De länder som är drabbade av krig och utdragna konflikter är de länder som har svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom. Att stärka rättsstatsprincipen och främja mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

Läs mer om FN:s Globala Mål 16

 

Våra engagemang inom detta mål:

16.5 Bekämpa mutor och korruption

Tillsammans mot korruption

16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna

Hässelbyskola lyfter mänskliga rättigheter

 

Genomförande och globalt partnerskap

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen.

Internationella investeringar och samordnad politik behövs för att säkerställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är samtliga viktiga komponenter för att målen ska nås, i synnerhet för att tillgodose behoven hos de fattigaste och mest sårbara länderna. Mål 17 utgör en verktygslåda för hur Globala målen ska kunna bli verklighet.

Läs mer om FN:s Globala Mål 17

 

Våra engagemang inom detta mål:

Delmål 17.6 Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation

Partnerskap och samarbeten genomsyrar de flesta av våra projekt. Läs ett urval i tidningen Our Way Partnerships

Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Vill du veta hur just du kan bidra? Bli målmedveten!