Biologisk mångfald på Menhammar

Menhammar Stuteri & Gård är hem för mer än 300 travhästar, ungefär 70 kor och får – för att inte tala om alla otaliga växt- och djurarter som gynnas av öppna naturbetesmarker och ängsmångfald.

Precis intill Mälaren på natursköna Ekerö föder Menhammar Stuteri upp framgångsrika travhästar. Hästarnas foder växer hos grannen, Menhammar Gård. Gårdsverksamheten bedriver också ett strategiskt och långsiktigt arbete med att främja biologisk mångfald och minska negativa miljöeffekter. Samspelet mellan jordbruk och naturvård är en avgörande framgångsfaktor för hållbarhetsarbetet.

– Betande djur bidrar stort till den biologiska mångfalden på våra naturbetesmarker, strandängar och ekskogar. Det skulle vi inte kunna kopiera med maskiner, säger viltmästare Markus Nilsson som ansvarar för natur-, djur- och skogsbruket på Menhammar Gård.

 

Efter flera års betande har gårdens naturliga betesmarker utvecklat det som kallas ängsmångfald. Det innebär att betande djur håller dominanta växter som gräs, träd och buskar under kontroll, så att marken förblir öppen och erbjuder unika livsmiljöer. Det leder i sin tur till ännu större mångfald.

Skalbaggsbanker gynnar biologisk mångfald

Pollinatörer och rovinsekter får också hjälp genom ängsremsor med vildblommor på fälten och skalbaggsbanker, en obearbetad kantzon av breda remsor jord som besås med lämpliga växter. Marginaler för åkermark längs diken, bäckar och skogsbryn minskar också näringsämnesläckaget, liksom den nybyggda fosfordammen.

– Genom noggrann planering av olika typer av besådda kantzoner och placering av grödor blir dessa också bra platser för harar, älgar, hjortar och rådjur att beta på, säger Markus Nilsson.

Kemikaliefritt

En annan faktor som ökar den biologiska mångfalden är att jordbruket numera är helt kemikaliefritt.

– Vi lägger mer tid på mekanisk ogräskontroll med harvar nu för tiden än vi gjorde förr. Fördelarna är dock större – genom att vi inte använder kemikalier gör vi pollinatörer och rovinsekter en tjänst, vilket i sin tur är bra för grödorna, säger driftchef Ulf Segerström.

Relaterade artiklar